Statut

S T A T U T
Stowarzyszenia 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia Kinsky'ego

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę ,,Stowarzyszenie 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia Kinsky’ego” zwane dalej Stowarzyszeniem oraz nazwy skróconej „ 3 Pułk Artylerii Fortecznej im. Księcia Kinsky’ego”.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.
 3. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem w celach nie zarobkowych.
 4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 5. Stowarzyszenie zrzesza na zasadzie dobrowolności osoby spełniające wymogi określone w § 8 Statutu.
 6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia Kinsky’ego jest Miasto Przemyśl.
 2. Terenem działania jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać także na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§3

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków.
 2. Do prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników w tym członków Stowarzyszenia, zawierać umowy cywilnoprawne lub zlecać wykonanie określonych zadań innym podmiotom.
 3. Stowarzyszenie może używać własnych odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami

§4

Stowarzyszenie może współpracować, przystępować i być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnych celach.

Rozdział II
Cele i środki działania Stowarzyszenia

§5

Głównym celem Stowarzyszenia jest:

 1. Ochrona pamięci udziału Polaków w I Wojnie Swiatowej w oddziałach armii austro-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej szczególnie z terenu Galicji.
 2. Podejmowanie zorganizowanych działań w celu chronienia zabytków architektury fortecznej na terenie Galicji, upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy, że zespół architektoniczno – militarny Twierdzy Przemyśl jest dziedzictwem kultury wielu narodów, z racji czego winien być zachowany dla potomności.
 3. Podejmowanie zorganizowanych działań w celu chronienia zabytków cmentarnictwa wojennego I Wojny Światowej.
 4. Popularyzowanie tradycji 3 Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia Kinsky’ego.
 5. Podejmowanie zorganizowanych działań w celu poszukiwania oraz chronienia przedmiotów codziennego użytku, pamiątek historycznych i wojskowych związanych z I Wojną Światową.
 6. Umożliwianie członkom i sympatykom Stowarzyszenia systematycznych spotkań celu wymiany poglądów, myśli, doświadczeń, wyników badań oraz eksponatów.
 7. Odtworzenie tradycyjnych oddziałów 3 Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia Kinsky’ego historycznie umundurowanych i wyposażonych.
 8. Podnoszenie wiedzy wsród członków Stowarzyszenia w zakresie ich zainteresowań.
 9. Powołanie i prowadzenie instytucji muzealno – ekspozycyjnych.
 10. Podejmowanie zorganizowanych działań w celu zagospodarowania poszczególnych obiektów Twierdzy Przemysl na cele muzealno – ekspozycyjne, kulturalno-oswiatowe, handlowo-gastronomiczne.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi środkami dozwolonymi prawem,a w szczególności poprzez:

 1. Organizacyjne działania upamiętniające udział Polaków w I Wojnie Swiatowej w różnych armiach zaborczych.
 2. Dokumentowanie zapomnianych i niszczejących zabytków architektury fortecznej, oraz pomoc w ich ratowaniu.
 3. Odnajdowanie i dokumentowanie zabytkowych,zapomnianych miejsc pochówku wojskowych ich porządkowanie i oznaczenie.
 4. Poszukiwanie i zabezpieczanie przedmiotów codziennego użytku, pamiątek historycznych i wojskowych związanych z I Wojną Światową.
 5. Utworzenie Muzeum I Wojny Światowej.
 6. Organizowanie odczytów, prelekcji i spotkań z naukowcami.
 7. Nawiązywanie współpracy z muzeami i stowarzyszeniami kulturalnymi.
 8. Organizowanie wystaw, konkursów i innych imprez tematycznie związanych z celami Stowarzyszenia.
 9. Organizowanie wycieczek badawczych.
 10. Podejmowanie współpracy z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach.
 11. Organizowanie giełd staroci.
 12. Nawiązywanie współpracy ze szkołami i placówkami oswiatowo-wychowawczymi
 13. Organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, sportowo-rekreacyjnych, handlowych i reklamowych.
 14. Przejmowanie i użytkowanie obiektów zabytkowych, które poddane będą zabiegom konserwatorskim i adaptacyjnym.
 15. Organizowanie legalnych, jawnych akcji eksploracyjnych opartych o niezbędne, określone prawem pozwolenia, zgodnie z celami Stowarzyszenia.
 16. Inicjowanie, ułatwianie kontaktów i współpracy ze środowiskami i instytucjami działającymi w podobnym obszarze pożytku publicznego, zarówno w Rzeczpospolitej Polskiej jak i na świecie.
 17. Podejmowanie przedsięwzięć o charakterze społecznym.
 18. Publiczne wystąpienia w sprawach znajdujących się w obszarze zainteresowań Stowarzyszenia.
 19. Organizowanie warsztatów, klubów, szkoleń, konferencji, seminariów, sympozjów, giełd, targów, seminariów oraz innych form przekazywania i gromadzenia wiedzy oraz idei.

20           Współpracę i wspieranie innych organizacji.

 1. Prowadzenie działalności informacyjno – wydawniczej.
 2. Prowadzenie i wspieranie działalności szkoleniowej.

§6

Statutowa działalność Stowarzyszenia, w części obejmującej działalność pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia – prawa i obowiązki

§7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§8

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać także osoba niebędąca obywatelem polskim, spełniająca wszelkie warunki określone w ust.1.
 3. Członków zwyczajnych przyjmuje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, na podstawie deklaracji oraz rekomendacji co najmniej dwóch obecnych członków Stowarzyszenia. Zarząd o podjętej uchwale niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 4. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek.
 5. Wzór deklaracji określi zarząd Stowarzyszenia.
 6. Od odmownej uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia – zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§9

 1. Członkiem Wspierającym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, popierająca cele i działalność Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.
 2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członków wspierających przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji oraz rekomendacji co najmniej dwóch obecnych członków Stowarzyszenia.

§10

 1. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 2. O nadaniu statusu Członka Honorowego decyduje Walne Zebranie Członków na podstawie wniosku Zarządu lub 10 członków Stowarzyszenia.
 3. Walne Zebranie Członków określa także prawa i obowiązki wyróżnionego, jak również może pozbawić tytułu.

§11

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

 1. Pełnego udziału w pracach Stowarzyszenia.
 2. Korzystania w pełni z czynnych i biernych praw wyborczych do władz Stowarzyszenia.
 3. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 4. Wygłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
 5. Odwołania do Walnego Zebrania Członków od decyzji Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków z powodu nieopłacenia składek.

§12

Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

 1. Przestrzegania przepisów statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia.
 2. Aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Opłacania składek ustalonych uchwałą Walnego Zebrania Członków.
 4. Przestrzegania zasad etyki członka Stowarzyszenia.
 5. Stałego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności potrzebnych do realizowania celów Stowarzyszenia poprzez samo edukację, uczestniczenie w spotkaniach, szkoleniach i warsztatach oraz do dzielenia się wiedzą z Członkami Stowarzyszenia.
 6. Nie naruszania solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia

§13

 1. W odniesieniu do członków wspierających stosuje się odpowiednio przepisy § 11 pkt. 1, 3, 4, 5 oraz § 12
 2. W odniesieniu do członków honorowych stosuje się odpowiednio przepisy § 11 pkt. 1, 3, 4, 5 oraz § 12 pkt. 1, 2, 4.

§14

Utrata członkostwa następuje poprzez:

 1. Dobrowolną rezygnację z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszoną na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań.
 2. Śmierć członka Stowarzyszenia.
 3. Utratę osobowości prawnej przez osoby prawne będącą członkiem wspierającym.
 4. Utratę pełnej zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej.
 5. Utratę praw publicznych przez osobę fizyczną.
 6. Pozbawienia członkostwa członka zwyczajnego i wspierającego przez zarząd.
 7. Pozbawienia członkostwa członka honorowego przez Walne Zebranie Członków.

§15

Pozbawienie członkostwa może nastąpić w wyniku:

 1. Uporczywego uchylania się od przestrzegania uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia.
 2. Działań niezgodnych z celami Stowarzyszenia.
 3. Rażącego naruszenia zasad etyki członka Stowarzyszenia.
 4. Działania na szkodę Stowarzyszenia.
 5. Uchylania się od płacenia składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące po uprzednim upomnieniu przez Zarząd, które okazało się bezskuteczne.

Decyzję o pozbawieniu członkostwa podejmuje Zarząd.

Członek może odwołać się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków. W tej sytuacji Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w terminie do 30 dni. Do momentu zebrania się Walnego Zebrania Członków członek jest zawieszony w prawach członka Stowarzyszenia.

Przed podjęciem uchwały o pozbawieniu członkostwa Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§16

Głównym celem Stowarzyszenia jest:

Władzami Stowarzyszenia są:
A. Walne zgromadzenie Członków.
B. Zarząd Stowarzyszenia.
C. Komisja Rewizyjna.

§17

 1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków.
 2. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, skład tych władz jest uzupełniany w drodze wyborów podczas najbliższego Walnego Zebrania Członków.

Walne Zebranie Członków

§18

 1. Walne Zebranie Członków stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający i honorowiz głosem doradczym.
 3. Do udziału w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków mogą być zapraszanez głosem doradczym inne osoby.

§19

 1. Walne Zebranie Członków pracuje na posiedzeniach. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 2. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek minimum 5 członków Stowarzyszenia.
 3. Informacja o posiedzeniach Walnego Zebrania Członków przekazywana jest w sposób ogólnie przyjęty (np. mail, Facebook) w Stowarzyszeniu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 4. Obsługę administracyjną i techniczną Walnego Zebrania Członków zapewnia Zarząd.

§20

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Określenie kierunków działalności Stowarzyszenia,
 2. Uchwalenie Statutu i jego zmiana,
 3. Podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 4. Określenie liczebności zarządu z uwzględnieniem § 22 ust.2 Statutu.
 5. Wybór członków Zarządu – w tym Prezesa Zarządu,
 6. Odwołanie Zarządu lub członka Zarządu przed upływem kadencji,
 7. Wybór członków Komisji Rewizyjnej,
 8. Odwołanie członków lub członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji,
 9. Określenie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
 10. Udzielanie absolutorium członkom Zarządu i członkom Komisji Rewizyjnej w związku z upływem kadencji,
 11. Ustalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 12. Przyjęcie znaku graficznego i pieczęci Stowarzyszenia,
 13. Ustanawianie odznak Stowarzyszenia,
 14. Określenie zasad etyki członka Stowarzyszenia,
 15. Nadawanie i pozbawianie tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia,
 16. Ustalanie kwot do wysokości, których Zarząd Stowarzyszenia może zaciągać zobowiązania majątkowe bez zgody Walnego Zebrania Członków.

§21

 1. Głosowania Walnego Zebrania Członków są jawne.
 2. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia bezwzględną ilością głosów z zastrzeżeniem uchwał wymagających większości kwalifikowanej wskazanych w statucie.
 4. W przypadku braku minimalnej liczby członków uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków wyznaczony jest drugi termin Walnego Zebrania Członków, które jest ważne bez względu na ilość obecnych członków stowarzyszenia.

Zarząd

§22

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym: Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.
 3. Pracą Zarządu kieruje Prezes, wybierany przez Walne Zebranie Członków.
 4. Zarząd wybiera spośród swojego grona Skarbnika i Sekretarza.

§23

Do kompetencji zarządu należy w szczególności:

 1. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających i pozbawianie ich członkostwa w Stowarzyszeniu,
 2. Reprezentowanie i bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia i organizowanie jego działalności,
 3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i składanie sprawozdań ze swojej działalności,
 4. Przygotowywanie i składanie wymaganych odrębnymi przepisami sprawozdań Stowarzyszenia,
 5. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,
 6. Kontrola wpłat składek członkowskich i podejmowanie decyzji o utracie członkostwa w wyniku niepłacenia składek na zasadach określonych w statucie,
 7. Gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia i rozporządzanie nim w granicach określonych przez Walne Zebranie Członków,
 8. Przyjmowanie subwencji, spadków, zapisów i darowizn,
 9. Ustalanie obsady personalnej jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia i uchwalanie dla nich regulaminów organizacyjnych,
 10. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 11. Prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia,

§24

 1. Kadencja wszystkich władz i organów Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większoscią głosów.
 2. Wybór władz następuje sposród nieograniczonej liczby kandydatów.
 3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
 4. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli inny przepis nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§25

Do wykonywania swoich zadań Zarząd może zatrudniać pracowników, zawierać umowy cywilnoprawne lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§26

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym prezesa, skarbnika lub sekretarza.
 2. Prezes Zarządu może reprezentować Stowarzyszenie samodzielnie, gdy działa na podstawie uchwały całego zarządu, która upoważnia go do samodzielnego działania.
 3. Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania majątkowe do wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§27

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci. Ustanie członkostwa nie zwalnia z odpowiedzialności członka zarządu za dotychczasową działalność.
 2. Nieudzielenie absolutorium przez Walne Zebranie Członków członkowi zarządu powoduje odwołanie tego członka ze składu Zarządu.

Komisja rewizyjna

§28

 1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym, organem kontrolnym Stowarzyszenia i liczy od 3 do 5 członków.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, oraz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§29

Zarząd kieruje całokształtem działalnosci Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialnosć przed Walnym Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

 1. Zarząd składa się z 5 członków w tym:

A. Prezesa
B. Wiceprezesa
C. Sekretarza
D. Skarbnika
E. Członka Zarządu

2.            Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
3.            Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa. Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
4.            Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
5.            Do prawomocności posiedzenia i decyzji Zarządu wymagana jest obecność 50 % plus 1 członek Zarządu.
6.            Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§30

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, środki finansowe oraz prawa majątkowe.
 2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie niezbędnych kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia.

§31

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
 1. Składek członkowskich,
 2. Darowizn,
 3. Spadków,
 4. Zapisów,
 5. Dochodów z własnej działalności,
 6. Dochodów z majątku Stowarzyszenia, w tym odsetek od wkładów pieniężnych, od obligacji, akcji i innych,
 7. Ofiarności publicznej,
 8. Dotacji.
 1. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić zarówno odpłatną jak i nieodpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dochód z działalności odpłatnej przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§32

 1. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebranie Członków.
 2. Składki uiszcza się systemem rocznym (do 30 kwietnia) z góry. Wysokość składki jest proporcjonalna do okresu członkostwa w danym roku.
 3. Zaleganie z opłaceniem składki członkowskiej dłużej niż 3 miesiące może być podstawą do skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia w trybie wskazanym w statucie.
 4. Na wniosek Członka Stowarzyszenia – w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd może zwolnić Członka z płacenia składki na dany okres.

§33

W razie powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przejęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§34

Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§35

Zbycie trwałych składników majątku Stowarzyszenia, których wartość przekracza ustaloną przez Walne Zebranie Członków może nastąpić tylko na skutek uchwały Walnego Zebrania Członków, a pozostałych trwałych składników tylko w przypadkach ekonomicznie uzasadnionych przy czym Walne Zebranie Członków może od Zarządu zażądać takiego uzasadnienia.

Rozdział VI
Zmiana statutu i likwidacja Stowarzyszenia

§36

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych stowarzyszenia w pierwszym terminie. W drugim terminie większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych.

§37

Uchwałę w sprawie likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych stowarzyszenia.

§38

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia, jak również powołuje likwidatorów.